ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo 

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนัก กอง 

More...

 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

More...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

More...

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

More...

 เทศบาลตำบลวันยาว

จัดกิจกรรม สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ประจำปี 2562

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมกับโรงเรียนวัดซึ้งล่าง โรงเรียนวัดวันยาวล่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมพิธีเปิดงานสันนิบาตเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ 

More...

 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ามะขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเจริญดี ๑ ม.๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

 ราคากลางปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านวันยาวล่าง - บ้านซึ้งล่าง หมู่ที่ ๔,๖

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท - ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 , 089-7505794 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com