ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                    ''พัฒนา...คุณภาพชีวิต...ให้เข้มแข็ง  

                             สร้างสรรค์...สาธารณูปโภค...ให้ทั่วถึง

                                       บริหารจัดการ...ทรัพยากรธรรมชาติ...ให้อุดมสมบูรณ์''

          1. พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค ให้ควบคุมทั่วพื้นที่

          2. พัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างใกล้ชิด และทั่งถึง

          3. พัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          4. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          5. พัฒนาด้านความเข็มแข็งของชุมชน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทสตรี อสม. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

              ให้มีศักยภาพ

         6. บริหารจัดการเทศบาลโดยยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม และ ผลักดันโครงการ                เทศบาลยิ้ม และ มุ้งเน้นการให้บริการประชาชน

1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความสามัคคีกัน ครอบครัวอบอุ่น ผู้นำชุมชนมี              

    คุณธรรม  จริยธรรมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

          2. ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

          3. ชุมชนปลอดยาเสพติดและไม่มีปัญหาอาชญากรรม   

          4. มีระบบการสาธารณสุขที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งชุมชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   

              แข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          5. มีระบบการศึกษา ระบบการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและ

              เพียงพอ  เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 

          6. ประชาชนประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          7. มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย  มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ที่เพียงพอและมีไฟฟ้า

              ใช้อย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุกบ้าน 

          8. ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

          9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ     

              ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

          10.ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

               เชิงนิเวศที่เป็นที่รู้จักอย

          11.เตรียมความพร้อมให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง  

  (1) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วม   

  (2)  การพัฒนาด้านการศึกษา  

  (3)  การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข  

  (4)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                               (5)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

  (6)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบชุมชน    

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

  (1)  การพัฒนาด้านการคมนาคม   

  (2)  การพัฒนาแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ  

  (3)  การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   

      3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  (1)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

  (2)  การพัฒนาระบบผังเมืองและการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม  

      4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี  

   (1)  การพัฒนาด้านบุคลากร

  (2)  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการจัดเก็บรายได้

     1. นโยบายด้านการสาธารณูปโภค พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ควบคุมทั่วพื้นที่  

    (1)  พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม   

    (2)  พัฒนา ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

    (3)  พัฒนา ปรับปรุง ระบบประปาให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง

    (4)  พัฒนา ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง  

       2. นโยบายสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

                                 (1)  ส่งเสริมงานด้านคุณภาพ และอนามัยชุมชนโดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นศูนย์กลาง  

                                 (2)  ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างใกล้ชิด

                      3 .นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

                                 (1)  เตรียมความพร้อมตำบลของเราให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

                                 (2)  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่  

                                 (3)  พัฒนาการศึกษาและบูรณาการควบคู่กับกีฬาโดยใช้เยาวชนป็นศูนย์กลาง

         4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                  (1)  พัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู

                  (2)  ต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อชุมชน 

                  (3)  ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนเพื่อลูกหลานในอนาคต  

         5. นโยบายด้านความเข็มแข็งของชุมชน

                                (1)  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทสตรี อสม. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ให้มีศักยภาพและความเข็มแข็ง

                                (2)  พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                        6. นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร 

                                (1)  ส่งเสริมและผลักดันโครงการ เทศบาลยิ้ม มุ้งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

                                (2)  บริหารจัดการเทศบาลของเราโดยยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาคตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

                                (3)  พัฒนาองค์กรของเราให้มีความเข็มแข็ง และมีศักยภาพเพื่อสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com