ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


งบรายรับ - รายจ่าย

 

    ตาราง : งบรายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลวันยาว

ปีงบประมาณ รายละเอียด
2555 งบรายรับ - รายจ่าย
2556 งบรายรับ - รายจ่าย
2557 งบรายรับ - รายจ่าย
2558 งบรายรับ - รายจ่าย

 

 งบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี61.pdf

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com