ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


แนะนำการชำระภาษี


 

 

พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล โดยเทศบาลสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้เอง ดังนี้ 

   1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   2.ภาษีบำรุงท้องที่

   3.ภาษีป้าย

 

เป็นภาษีที่ดินจัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ให้ญาติ

พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และใช้กิจการอื่นๆ รวมทั้งโรงเรือนของทางราชการให้เช่า

    อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

    การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สิน

  นั้นต้องอยู่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

   การอุทธรณ์

หากผู้ใดรับการประเมินไม่พอใจการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้ง

การประเมิน(ภ.ร.ด.8)

   อัตราโทษและค่าปรับ

1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

  ได้ไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน

  หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3.ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

- ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%

- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%

เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%

- เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึด อายัด หรือขายทรัพย์สินทอดตลาดโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

     อัตราภาษี

1.เสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง

2.ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

    การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.ให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.ท.บ.5)และชำระภาษีปรละครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

2.ผู้ที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้มีหรือเนื้อที่ดิน เปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.ท.บ.5)

ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่โอยกรรมสิทธิ์

  การลดหย่อนและยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1.ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด ลดหย่อนได้ 5 ไร่ แต่ไม่น้อย

กว่า 3 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

2.ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วจะได้รับการยกเว้น

ภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

     อัตราโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10ของค่าภาษี

2.ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าประเมินเพิ่มเติม

3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียภาษีเพิ่มอีก

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้

ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะจารึก หรือทำให้ปรากฎ

ด้วยวิธีอื่น

     อัตราภาษี

1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด

- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

  การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี

1.เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม

ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน

15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เรื่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี เสียเสียภาษีเป็นรายงวดๆ ละ 3 ปี

2.เสียภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด เท่าๆ กันได้

  การอุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งประเมิน

  อัตราโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังจากติดตั้งป้ายเกิน 15 วัน เสียเงิน

เพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายดดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าเสียภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่า

ภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3.ไม่ชำระภาษีภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

4.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท

5.ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่รับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท

6.ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งอสังหา

ริมทรัพย์ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเซนติเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลา

ที่กระทำความผิด

7.ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำ

พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 -

50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการชำระภาษีติดต่อได้ที่

กองคลัง เทศบาลตำบลวันยาว

 โทร/โทรสาร 039-366273

   ในวันและเวลาราชการ

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com