ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


แนะนำการชำระภาษี


 

 

พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล โดยเทศบาลสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้เอง ดังนี้ 

   1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   2.ภาษีบำรุงท้องที่

   3.ภาษีป้าย

 

เป็นภาษีที่ดินจัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ให้ญาติ

พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และใช้กิจการอื่นๆ รวมทั้งโรงเรือนของทางราชการให้เช่า

    อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

    การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สิน

  นั้นต้องอยู่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

   การอุทธรณ์

หากผู้ใดรับการประเมินไม่พอใจการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้ง

การประเมิน(ภ.ร.ด.8)

   อัตราโทษและค่าปรับ

1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

  ได้ไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน

  หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3.ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

- ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%

- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%