ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


การขออนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด

3.แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 3 ชุด

4.สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด(หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ)

5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล

  ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

1.หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

2.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)

3.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)

4.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณีที่

  อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)

5.รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็น

  ส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)

6.แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )

7.หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8.แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)

9.เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลวันยาว จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลง

  อาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต

1.ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท

4.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท

5.ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

6.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

2.ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

7.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

8.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

9.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท

10.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

3.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 50 สตางค์

2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2  บาท

3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4  บาท

4. ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท

5. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น รั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

 

 

ท่านสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ได้ที่

กองช่าง เทศบาลตำบลวันยาว

 

           Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com