ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวันยาว มีบุคลากรทั้งสิ้น 39 คน เป็นพนักงานเทศบาล 16 คน เป็นพนักงาน

จ้างตามภารกิจ 9 คน และเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 14 คน 

สำนักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็น

หน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราช

การในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด ดังนี้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การ

ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศ

บาลงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร

สำคัญของทางราชการ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งงานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และ

ร้องเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงาเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อน

ระดับงานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกละการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภา 

เทศบาลพนักงาน ลูกจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ 

งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและ

อัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปี และ

การลาอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และ

พิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และ

ระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน 

การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนิน

การตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประ

เมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กร

ที่เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การ

กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจำ

ปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึก

ษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

เติม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา

ข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบ

รวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ วินัย

พนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด 

และรัฐบาลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชา

สัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานถ่ายภาพกิจกรรมของหน่วยงานและงานพิธีการต่างๆ งานติดต่อประสานงานการข่าว และ

การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ

ต่างๆ และผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว การประสานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสงเคราะห์เด็ก

และเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ งานพัฒนา

ชุมชน การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เสริม

สร้างรายได้แก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ  งาน

ควบคุมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและ

มลภาวะ  งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  งานส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  และควบ

คุมโรคติดต่อ  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานสัตวแพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการให้บริการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหฃือ กลุ่มเกาตรกรกลุ่มต่างๆ ในทุกด้าน งานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

   สำนักปลัดเทศบาลตำบลวันยาว

 สามารถติดต่อได่ด้วยตนเอง หรือ

      โทร / 039-424952

     โทรสาร / 039-424972

     ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com