ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


กองช่าง

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ แบ่งเป็น  2  ฝ่าย

    1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างมีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทางวิศวกรรม

งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

         1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

             2.งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

             3.งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

             4.งานให้คำปรึกษาแนะนำบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

             5.งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

             6.งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ ทางด้านวิศวกรรม

             7.งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม

             8.งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

             9.งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

             10.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

             2.งานวางโครง จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

             3.งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม

             4.งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมและตามกฎหมายควบคุม

       อาคาร พ.ศ.2522

             5.งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

             6.งานออกแบบรายการทางด้านสถาปัตยกรรม

             7.งานสำรวจข้อมูลเพื่อที่ออกแบบสถาปัตยกรรม

             8.วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม

             9.งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

             10.งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

             11.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานจัดทำผังเมืองรวม

             2.งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

             3.งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

             4.งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

             5.งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

             6.ให้คำปรึกษาทางด้านผังเมือง             

             7.งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง   

             8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค

งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง งานศูนย์เครื่องจักรกลและงานธุรการ

                           2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานด้านก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ฝายและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

             2.งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

             3.งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน  ฯลฯ

             4.งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

             5.งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

             6.งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

             7.งานควบคุมพัสดุ ด้านงานโยธา

             8.งานประมาณราคางาน ซ่อมแซมบำรุงรักษา

             9.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1.งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ

             2.งานประมาณเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

 3.งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ

 4.งานเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

 5.งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

 6.งานควบคุมงานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

 7.งานซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาล

 8.งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านไฟฟ้า

    2.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองช่างดังต่อไปนี้

       1.งานปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 2.งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 3.งานตรวจสอบเอกสารและเอกสารสำคัญของราชการ

 4.งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 5.งานรับเรื่องราวคำร้องทั่วไปและเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

 6.งานตรวจสอบควบคุมวัสดุสำนักงานของกองช่าง

 7.งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนโครงการต่างๆ ของกองช่าง

 8.งานควบคุมดูแลกับการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างของกองช่าง

 9.งานจัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่

 10.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1.งานจัดทำแผนงานการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

 2.งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

 3.งานตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

 4.งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

 5.งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น

 6.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานด้านบริการของกองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522

อาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518

เทศบาลตำบลวันยาวอยู่ในเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองรวมเมืองขลุง ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะดำเนินการ

ก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคารดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือเข้า

ไปใช้สอย และการขุดดิน/ถมดิน ให้มาดำเนินการติดต่อขออนุญาตที่กองช่างเทศบาลตำบลวันยาว และให้นำ

เอกสารมายื่นประกอบการขออนุญาต ดังต่อไปนี้

รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข.1(ขอรับได้เทศบาล)

2.สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ(ของผู้ขออนุญาต)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ(ของผู้ขออนุญาต)

4.กรณีเจ้าของอาคารให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน

          - หนังสือมอบอำนาจ    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ    จำนวน  1  ฉบับ

5.กรณีเป็นนิติบุคคล

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน(ไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม    จำนวน  1  ฉบับ

6.สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่นๆ(ถ่ายเท่าตัวจริง)    จำนวน  1  ฉบับ

7.กรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินร่วม

          - หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน(จากเจ้าของที่ดินทุกคน)    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาบัตรประชาชน(จากเจ้าของที่ดินทุกคน)    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้าน(จากเจ้าของที่ดินทุกคน)    จำนวน  1  ฉบับ

8.กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียง

          - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน

          - สำเนาบัตรประชาชน(ของเจ้าของที่ดินข้างเคียง)    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้าน(ของเจ้าของที่ดินข้างเคียง)    จำนวน  1  ฉบับ

          - สำเนาโฉนดที่ดินข้างเคียง(ถ่ายเท่าตัวจริง)    จำนวน  1  ฉบับ

9.กรณีที่ดินติดจำนอง

          - หนังสือยินยอมจากสถาบันการเงินที่ติดจำนอง    จำนวน  1  ฉบับ

10.แบบแปลนก่อสร้าง    จำนวน  3  ชุด

11.การรับรองการออกแบบอาคาร

        11.1 ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป

           - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    จำนวน  1  ฉบับ

           - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    จำนวน  1  ฉบับ

           - วิศวกรควบคุม(เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา)

              ระดับภาคี   ไม่เกิน 3 ชั้น

              ระดับสามัญ  ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปหรืออาคารสาธารณะ

              ระดับวุฒิ    :  ทุกขนาด

        11.2 เฉพาะกรณีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไปหรือเป็นอาคารพาณิชย์

           - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม    จำนวน  1  ฉบับ

           - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม    จำนวน  1  ฉบับ

           - สถาปัตยกรรมควบคุม(เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรม)

              ระดับภาคี    :  ตั้งแต่ 150-1,000 ตารางเมตร

              ระดับสามัญ   มากกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือสูงกว่า 15 เมตร

              ระดับวุฒิ     :  ทุกขนาด

12.รายการคำนวณ(มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้า)    จำนวน  1  ชุด

13.การรับรองควบคุมงาน

        - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29(น.4)

        13.1 กรณีพื้นที่ต่ำกว่า 150 ตารางเมตรและไม่เกิน 3 ชั้น

           - สำเนาบัตรประชาชนผู้ควบคุม(บุคคลธรรมควบคุม)

        13.2 กรณีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป(ต้องใช้สถาปนิกควบคุมงาน)

           - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม(เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรม)

        13.3 กรณีสูงกว่า 3 ชั้นขึ้นไป(ต้องใช้วิศวกรควบคุม)

           - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม(เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา) 

ค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง

  1.ใบอนุญาตก่อสร้าง              ฉบับละ  20  บาท

  2.ใบอนุญาตดัดแปลง              ฉบับละ  10  บาท

  3.ใบอนุญาตรื้อถอน               ฉบับละ  10  บาท

  4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย            ฉบับละ  10  บาท

  5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้          ฉบับละ  20  บาท

  6.ใบรับรอง                    ฉบับละ  10  บาท

  7.ใบแทนอนุญาตหรือแทนใบรับรอง    ฉบับละ  5  บาท                

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

  1.ใบอนุญาตก่อสร้าง             ฉบับละ  20  บาท

  2.ใบอนุญาตดัดแปลง             ฉบับละ  10  บาท

  3.ใบอนุญาตรื้อถอน              ฉบับละ  10  บาท

  4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย           ฉบับละ  10  บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 1.อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันเป็น

    ตารางเมตรละ  0.50  บาท

   2. อาคารสูงเกิน  2  ชั้น  หรือแต่ไม่เกิน  3  ชั้น  หรือไม่เกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร ให้คิดตามพื้นที่อาคาร

   แต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท

 3.อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวม ตารางเมตรละ 4 บาท

 4.อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีน้ำหนักบรรทุกชั้นหนึ่งเกิน 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร ตารางเมตละ 4 บาท

 5.พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถทางเข้า–ทางออกของรถที่จอดรถ ตารางเมตละ 0.50 บาท

 6.ป้ายคิดตามพื้นที่ของป้ายตารางเมตรละ 4 บาท

 7.อาคารประเภทต้องวัดความยาว เช่น ทาง กำแพง รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท

             - ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน

การขออนุญาตขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตขุดดินและถมดิน

  1.ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543(ขอรับได้ที่เทศบาล)

  2.สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ

  4.กรณีเป็นนิติบุคคล

         - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    จำนวน 1 ฉบับ

         - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม    จำนวน 1 ฉบับ

         - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม    จำนวน 1 ฉบับ

  5.สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่นๆ(ถ่ายเท่าตัวจริง)    จำนวน 1 ฉบับ

  6.แผนผังแบบแปลน    จำนวน 3 ชุด

  7.กรณีการขุดดินมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร

         - รายการคำนวณ(มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้า)    จำนวน 1 ชุด

         - สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา(ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร)

  8.กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร

         - รายการคำนวณ(มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้า)    จำนวน  1  ชุด

         - สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา(ระดับวุฒิวิศวกร) 

  9.กรณีการถมดินพื้นที่ถมดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูง ตั้งแต่ 2 เมตร

    นับจากระดับที่ดินที่อยู่ข้างเคียง

         - รายการคำนวณ(มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้า)    จำนวน 1 ชุด

         - สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา(ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

  10.กรณีการถมดินพื้นที่ถมดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูงเกิน 5 เมตร

     นับจากระดับที่ดินที่อยู่ข้างเคียง

         - รายการคำนวณ(มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้า)    จำนวน  1  ชุด

         - สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา(ระดับวุฒิวิศวกร)

ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดินและถมดิน 

  1.การขุดดินมีความลึกไม่เกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

    ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

  2.การขุดดินมีความลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตร เสียค่าธรรมเนียมใบแจ้ง

    การขุดดิน/ถมดิน ฉบับละ 500 บาท 

  3.การถมดินพื้นที่ถมดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร

    นับจากระดับที่ดินข้างเคียง ไม่เสียค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  

  4.การถมดินพื้นที่ถมดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูงเกิน 2 เมตร 

    นับจากระดับที่ดินข้างเคียง เสียค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ฉบับละ 500 บาท

         - ระยะเวลาดำเนินการ  10  วัน

การขอหนังสือรับรองอาคาร

รายการเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองอาคาร

  1.หนังสือคำร้องทั่วไป (ขอรับที่เทศบาล)

  2.สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ

  4.กรณีเป็นนิติบุคคล

         - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    จำนวน  1  ฉบับ

  5.สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ(โฉนดที่ดินถ่ายเท่าตัวจริง)    จำนวน  1  ฉบับ

  6.กรณีที่ดินนั้นเป็นของคนอื่น

         - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน    จำนวน  1  ฉบับ

         - สำเนาบัตรประชาชน(จากเจ้าของที่ดิน)    จำนวน  1  ฉบับ

         - สำเนาทะเบียนบ้าน(จากเจ้าของที่ดิน)    จำนวน  1  ฉบับ

  7.ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

หมายเหตุ  อาคารที่จะรับรองนั้นต้องก่อสร้างก่อน พ.ศ. 2540

การร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายการเอกสารประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1.หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์(ขอรับที่เทศบาล)

  2.สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ

         - ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน 

 

 

 

 

 

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กองช่างเทศบาลตำบลวันยาว

สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ

โทร / 039-424952

โทรสาร / 039-424972

ในวันและเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com