ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


กองการศึกษา

             กองการศึกษา เทศบาลตำบลวันยาว  มีบุคลากรจำนวน  2  คน  คือ  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  และผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

            จัดการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบโรงเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  การฝึกอบรมอาชีพ การทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยแบ่งการบริหารงานจำนวน 6 งาน ดังนี้

งาน หน้าที่ / ภารกิจ
งานธุรการ
 • งานสารบรรณของกองการศึกษา
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงาน เกี่ยวกับการจัดประชุมภายในและนอกกองการศึกษา
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • การจัดทำประกาศและคำสั่ง
 • งานประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผลงานของกองการศึกษา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำกับดูแลและรับผิดชอบการจัดงาน
 • การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวันยาว จำนวน 1 ศูนย์
 • งานพิจารณาจัดตั้ง และยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
 • งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน คู่มือครู แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานเผยแผ่ข่าวสารเอกสาร กฎ ระเบียบ นโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ  จัดทำรายงานการศึกษา
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานจัดตั้งและดำเนินการศูนย์เยาวชน
 • งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อจัดทำสถิติ และแผนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • งานสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
 • งานป้องกัน ควบคุม และแก้ไขความประพฤติเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 • งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล และวัดผลกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
 • งานสำรวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย / การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
 • งานส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความพิเศษในด้านต่างๆ
 • งานที่ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ เช่น ที่อ่านหนังสือ ห้องสมุดประชาชน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะงานส่งเสริมและการฝึกอบรมอาชีพ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานกีฬาและนันทนาการ
 • งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแผ่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ  แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • งานส่งเสริมและเผยแผ่ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • งานการอบรม ปกครองดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เยาวชน
 • งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • งานศูนย์เยาวชน
 • งานส่งเสริมการกีฬา
 • งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
 • งานบริการด้านวิชาการและอื่นๆ
 • งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานกิจการศาสนา
 •  งานส่งเสริมกิจกรรมการศาสนา และดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
 • งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนสถาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • งานจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรม
 • งานจัดทำแผนงานด้านวัฒนธรรม
 •  งานเขียนบทความ และงานเผยแผ่วัฒนธรรม
 • งานอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • งานส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานประสานงาน ติดต่อ และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมทุกระดับ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการโครงการ / กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวันสำคัญ

 

 

 

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลวันยาว

สามารถติดต่อได้ด้วยเอง  หรือ

โทร / 039-424952

โทรสาร /  039-424972   

ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com