ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


สำนักปลัด

                                                                          

                                                                                          

                                                                               นางสาวณกานต์  ตีรสิน

                                        ปลัดเทศบาล

                                                                                          

                                                                                  นางสาวกนกวรรณ  บุญยาสัย

                                                                      หัวหน้าสำนักปลัด                                                      

                                                                    

          นางภรณ์ยณัฏฐ์  ภูมิเจริญ                  นายจำเริญ  ชาวแกลง               นางสาววัชริรทร์  ใบบูญชูช่วย

             นักทรัพยากรบุคค                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ                นักพัฒนาชุมชน ฯ

                                                                             - ว่าง -  

        นางสาวนัฐติกาล  นิ่มนวล                นางสาวดารุณี  เฉลิมพงษ์                       เจ้าพนักงานสุขา   

                     นิติกร                                  นักจัดการงานทั่วไป

                                                                      

                                            นายจำนง  ประชุมชน                      นางสาวรังสิมา  บุรพกรณ์

                            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมาชน                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                             

                                                                            นายสุริรทร์  สนิทเธอ

                                                                   เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

                                                

            นายมาโนช  แก้วเกตุ                    นายวัชระ  กะจะวงษ์                            นายกิติ  แตงเจริญโชค

           พนักงานดับเพลิง                        พนักงานดับเพลิง                                 พนักงานดับเพลิง

 

                                                                       พนักงานจ้างทั่วไป

                                                               

         นายสมพร  กอบธรรม                     นางสาวสมใจ  สายบัว                        นายธันวา  น้อยถนอม

                                                     

           นายมานพ  แก้วเกตุ                        นายประดิษฐ์  พ่วงพี                        นายอำพัน  ปุ่มเกวียน      

                                                                            

                                             นางสาวสไบ  จันทร์กระจ่าง                       นายสันติ  สะกุล

                                                                      

                                          นายการุณ  ตุลารักษ์                           นายนพพล  พระรุก

 

       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com