ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


สำนักปลัด

                                                                          

                                                                                         

                                                                    

 

                                                                                                 -ว่าง-

 

 

                                        ปลัดเทศบาล

                                                                                          

                                                                                  นางสาวกนกวรรณ  บุญยาสัย

                                                                                   หัวหน้าสำนักปลัด                                                      

                                                                    

          นางภรณ์ยณัฏฐ์  ภูมิเจริญ                      นายจำเริญ  ชาวแกลง                นางสาววัชริรทร์  ใบบูญชูช่วย

             นักทรัพยากรบุคค                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ                นักพัฒนาชุมชน ฯ

              -ว่าง-                                                                           -ว่าง-  

                    นิติกร                                       นางสาวดารุณี  เฉลิมพงษ์                           เจ้าพนักงานสุขา   

                                                                         นักจัดการงานทั่วไป

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                            

                            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมาชน                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                             

                                                                             นายสุริรทร์  สนิทเธอ

                                                                     เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

                                                

   

 

 

 

 

 

                                         พนักงานจ้างทั่วไป

                                                      

         นายสมพร  กอบธรรม                                            นายธันวา  น้อยถนอม

                                                     

           นายมานพ  แก้วเกตุ                                           นายอำพัน  ปุ่มเกวียน      

                                                  

                                                          

                                                              นายสันติ  สะกุล

                                                

                       

 

 

 

 

       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                         

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com