ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว

             เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานสภาได้เรียกได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาวสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวันยาวแถลงนโยบายทำงานต่อที่ประชุม โดยในที่ประชุมร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันยาว  หัวหน้าป้อมตำรวจชุมชนตำบลวันยาว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว

                          

                          
งานกิจกรรมของเทศบาลวันยาว

โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
เทศบาลตำบลวันยาวร่วมพิธีเปิดงานสันนิบาตเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลวันยาวร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลตำบลวันยาวร่วมกันปลูกต้นยางนา
เทศบาลตำบลวันยาวร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลวันยาว ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี 2558
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขลุง
เทศบาลตำบลวันยาวถวายเทียนประจำปี 2558
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 article
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 article
โครงการ"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" article
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬา "วนายาวเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราชา"
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
โครงการคัดกรองเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
กิจกรรมประชาคมแผน ม.1-8
งานกีฬาประจำตำบลครั้งที่ 3
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวานบังคม วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง
การซ่อมแซมถนนเส้นทางสายหลักในตำบลวันยาว
โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช article
โครงการการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติด "วนายาวเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔" article
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ article
โครงการจัดกิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ article
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2554 article
โครงการถวายพระพรองค์ราชันย์ 84 พรรษา ประจำปี 2554 article
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ article
งานโครงการปล่อยลูกกุ้งคืนสู่ธรรมชาติ
งานโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
งานโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
งานกีฬาประจำตำบล วันยาวเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 article
งานป้องกัน ฯ เทศบาลวันยาว article
งานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2553 article
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี article
งานกิจกรรมเทศบาลตำบลวันยาว
ประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี 2557 - 2559
กิจกรรม 5 ธันวามหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com