ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่๒)

............................................................................................

                                           ด้วยเทศบาลตำบลวันยาว  ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว  สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

                           ( ครั้งที่ ๒ ) เมื่่อวันที่  ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆของเทศบาลตำบลวันยาว นั้น

                                          บัดนี้  การประชุมดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และที่ประชุมสภาฯได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

                           สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  ( ครั้งที่ ๒ )  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภาฯให้ประชาชนตำบลวันยาวได้

                           ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

                                                                                                     

                                                                                                      นางสาวมาลี  เขตอนันต์

                                                                                                    ( นางสาวมาลี  เขตอนันต์ )

                                                                                               ประธานสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนัก กอง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลวันยาว
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลวันยาว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต5ปี(2560-2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลวันยาว article
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวันยาวCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com