ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


สภาพทั่วไป article

     

 

         

                     เทศบาลตำบลวันยาว ตั้งอยู่บนตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ X 782 Y 026 โดยทิศเหนือติดต่อ

กับตำบลซึ้งอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ติดแม่น้ำเวฬุ ทิศตะวันออกติดตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตำบลวันยาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่า

การอำเภอขลุงห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดจันทบุรี 35 กิโลเมตรโดยประมาณ

การเดินทางสู่ตำบลวันยาวสามารถเดิทางได้โดยใช้ถนนสุขุมวิท- ตราด (ทางหลวงหมายเลข 3)

        

       

  พื้นที่ตำบลวันยาว มีทั้งสิ้น 22.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,218.75 ไร่

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะขวาง เนื้อที่  1.03  ตารางกิโลเมตร หรือ 642.75 ไร่

หมู่ที่ 2 บ้านวันยาวล่าง เนื้อที่ 1.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 681.25 ไร่

หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะขาม เนื้อที่ 3.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,262.50 ไร่

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน เนื้อที่ 3.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,193.75 ไร่

หมู่ที่ 5 บ้านซึ้งกลาง เนื้อที่ 1.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 787.50 ไร่

หมู่ที่ 6 บ้านซึ้งล่าง เนื้อที่ 2.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,843.75 ไร่

หมู่ที่ 7 บ้านอีแงว เนื้อที่ 3.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975.00 ไร่

หมู่ที่ 8 บ้านคลองตะเคียน เนื้อที่ 6.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,931.25 ไร่

        พื้นที่ทั้งหมด มีจำนวน 14,218.75 ไร่ แยกเป็น

  - พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7,051 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นที่ทำสวน 2,439 ไร่ เป็นสวนผลไม้ เช่น

เงาะมังคุด ทุเรียน สละ ฯลฯ พื้นที่ทำนาทั้งหมด 745 ไร่ และพื้นที่เหลือทำการเกษตรในด้านอื่นๆ

เช่น ทำนากุ้งแบบพัฒนา นากุ้งแบบธรรมชาติ เพาะชำกล้าไม้ และปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

  - พื้นที่ป่าสงวนในเขตตำบลวันยาว มีจำนวน 9,007 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณแม่น้ำเวฬุ

ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนนี้ด้วยการดักลอบปู หากุ้ง หาปลา เลี้ยงหอยแครง หอยนางรม

โดยอยู่ในความดูแลขแงเจ้าหน้าที่ป่าชายเลน และเทศบาล

  - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 192 ไร่ 82 ตารางวา

  - พื้นที่อื่นๆ 536.25 ไร่ เช่น เป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์

       

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดิอนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิ

เฉลี่ยประมาณ 27.95-28.83 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 78.20-78.86 เปอร์เซ็นต์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1.0-7.0 มิลลิลิตร ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย

ประมาณ 27.07-27.94 อาศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80.20-84.79 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

น้ำฝนเฉลี่ย 18.6-53.5 มิลลิลิตร ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย

ประมาณ 25.19-27.81 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62.44-74.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

น้ำฝนเฉลี่ย 0.5-3.0 มิลลิลิตร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลวันยาว รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านเกาะขวาง นายธีรพันธ์  สายันต์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านวันยาวล่าง นายประถม  อุดมญาติ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านท่ามะขาม นายสุธี  จริตงาม ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคลองหิน นายวสันต์  แสนสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านซึ้งกลาง นางสายทอง  สร้อยสน ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านซึ้งล่าง นางสำอาง  เนตรสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านอีแงว นายสุชาติ  เปลี่ยนแก้ว กำนัน
8 บ้านคลองตะเคียน นายมนต์เฑียน พรตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน

ที่มา : สำนักปลัด เทศบาลตำบลวันยาว 
     

 

 

ประชากรในตำบลวันยาวปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 5,561 คน แยกเป็นชาย 2,777 คน หญิง

2,784 คน 

จำนวนประชากรรายหมู่บ้านในตำบลวันยาว

หมู่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 312 302 614
2 392 381 773
3 235 231 466
4 554 566 1120
5 254 251 505
6 411 419 830
7 336 343 679
8 282 279 561

 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทางเศษฐกิจ article
ประวัติความเป็นมา articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com