ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


การจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 article

         

 

 ตาราง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

 

2556

 

 

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555   

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 

                      

 

2557

          

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

              

 

 

2558

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558

 

 

 

 

 

2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559

   สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559

 

 

 

 


2560

 

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559  

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

   

 

 

 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

 

   

 


2564

   สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

   สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปีงบประมาณ 2561                                                            

เดือน  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 สิงหาคม 2560   1  2
 กันยายน 2560   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 ตุลาคม 2560  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 พฤศจิกายน 2560  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
 ธันวาคม 2560  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 มกราคม 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 กุมภาพันธ์ 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 มีนาคม 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 เมษายน 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
 พฤษภาคม 2561  1  2  3  4  5  6  7
 มิถุนายน 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 กรกฎาคม 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
 สิงหาคม 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 กันยายน 2561  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 

 

 

 

 

ประกาศสัญญาจ้าง/ข้อตกลงจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  56  57  

  59  60  61  62  63  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85

  86  87  88  89  90  91  92  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  107  108  109  110

  112  119  124  126  127  128  129  130  131  132  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144

  145  146  147  148  149  150  159

 

 

 

ประกาศสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

เดือน สัญญา
 พฤศจิกายน 2560

   สัญญา 1/2561   

   สัญญา 2/2561

 มกราคม 2561    สัญญา 3/2561
 เมษายน 2561    สัญญา 4/2561
 พฤษภาคม 2561

   สัญญา 5/2561  

   สัญญา 6/2561 

   สัญญา 7/2561

 กรกฎาคม 2561    สัญญา 8/2561
 สิงหาคม 2561    สัญญา 9/2561
 กันยายน 2561

   สัญญา10/2561

   สัญญา11/2561

   สัญญา12/2561

 

 

 

 

 ประกาศตรวจรับงานจ้าง

ลำดับ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
 1  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวันยาว หมู่ที่ 5 ต.วันยาว
 2  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรงค์ หมู่ที่ 5 ต_วันยาว
 3  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพินิจปัญญาคุณ 4 หมู่ที่ 2 ต.วันยาว
 4  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรง หมู่ที่ 5 ต_วันยาว
 5  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรง หมู่ที่ 5 ต.วันยาว (ครั้งที่่ 2)
 6  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี 4 ซ.1 (ซ.บ้านตาจัน) ม.7 ต.วันยาว
 7  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหิน 1 ซ.3 (ซ.บ้านลุงหนุน) ม.4 ต.วันยาว
 8  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง ม.1- ม.2 ต.วันยาว
 9  ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนบ้านเกาะขวาง - บ้าน วันยาวล่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และตีเส้นจราจรถนนบ้านวันยาว - บ้านซึ้งล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
   
   

 

 

 

 

 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ รายละเอียดราคากลาง

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนบ้านเกาะขวาง ม.๑ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนเจริญนุการ ๑ ม.๒ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

งบประมาณรวม ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.ราคากลาง

3.ราคากลาง

4.ราคากลาง

5.ราคากลาง

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าศรี หมู่ที่ ๖

ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2.รายละเอียดราคากลาง

3.รายละเอียดราคากลาง

4.รายละเอียดราคากลาง

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารวัตรเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 2.รายละเอียดราคากลาง

 3.รายละเอียดราคากลาง

 4.รายละเอียดราคากลาง

 

 

 

 

 *******************************************

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 เดือน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ตุลาคม 2561   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 พฤศจิกายน 2561   1  2  3  4  5  6  7
 ธันวาคม 2561   1  2  3  4  5  6  7  
 มกราคม 2562   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 กุมภาพันธ์ 2562   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    
 มีนาคม 2562  
 เมษายน 2562  
 พฤษภาคม 2562  
 มิถุนายน 2562  
 กรกฎาคม 2562  
 สิงหาคม 2562  
 กันยายน 2562  

 

 

 

 

ประกาศสัญญาจ้าง/ข้อตกลงจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 ปีงบประมาณ 2562   1  2  3  4  5  6

 

 

 

ประกาศสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ 2562

เดือน สัญญา
 ธันวาคม 2561   1/2562
 มกราคม 2562   2/2562
 กุมภาพันธ์ 2562   3/2562
 เมษายน 2562   4/2562
 พฤษภาคม 2562

  5/2562

  6/2562 

 มิถุนายน 2562   7/2562
 สิงหาคม 2562

  8/2562

  9/2562

 

 

 

 

 

 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2562

โครงการ รายละเอียดราคากลาง
 เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านตาสังข์) ตรอกโมกข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2  3
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี ๒ (บ้านลุงแป๊ะ) หมู่ที่ ๗ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2  3
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาอ้อพัฒนา ๓ (ซอยบ้านเจ้เปิ้ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2  3
 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ โดยการปูบล็อกตัวหนอนบริเวณลานต้นไทรเทศบาลตำบลวันยาว  1  2
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจ้ไท ทะลุซอยบ้านลุงช้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2  3
 ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านเจ้น้องขายส้มตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2  3
 ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ หลัง  1  2  3  4

 

 

 

 

 

ประกาศตรวจรับงานจ้าง  ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารวัตรเพชร หมู่ที่ ๘ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามะขาม ซอย ๔ (ซอยผ่องไท) หมู่ที่ ๓ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวันยาว ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
5  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนบ้านเกาะขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนเจริญนุการ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
6  โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านตาสังข์) ตรอกโมกข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

 

 

 

 

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประกาศแผน
 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพินิจปัญญาคุณ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 2  

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 

 

 เดือน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ตุลาคม 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15/2563

  พฤศจิกายน 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15/2563

  ธันวาคม 2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 1/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 2/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 3/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 4/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 5/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 6/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 7/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 8/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 9/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 11/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 12/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 13/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 14/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาธันวาคม 15/2563
   
  มกราคม 2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 1/2563
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 2/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 3/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 4/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 5/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 6/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 7/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 8/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 9/2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามกราคม 10/2563

 

 

 

 

 

 ประกาศข้อตกลงจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 ประกาศสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ 2563

 

 

เดือน สัญญา
 ธันวาคม 2562

  สัญญา 1/2563

  สัญญา 2/2563

 มกราคม 2563

  สัญญา 3/2563

  สัญญา 4/2563

 มีนาคม 2563

  สัญญา 5/2563

  สัญญา 6/2563

 เมษายน 2563

  สัญญา 7/2563

 พฤษภาคม 2563

  สัญญาจ้าง 8/2563.

  สัญญาจ้าง 9/2563

 มิถุนายน 2563

  สัญญาจ้าง 10/2563

  สัญญาจ้าง 11/2563

 

  กรกฎาคม 2563

  สัญญา 12/2563  
 สิงหาคม 2563

  สัญญาจ้าง 13/2563

  สัญญาจ้าง 14/2563

 กันยายน 2563

  สัญญาจ้าง 15/2563

  สัญญาจ้าง 16/2563

  สัญญาจ้าง 17/2563

  สัญญาจ้าง 18/2563

  

 

 

 

 

 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2563

 

โครงการ รายละเอียดราคากลาง
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนอมวงษ์ ๒ (ช่วงกลาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนอมวงษ์ ๒ (ช่วงที่เหลือ) หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๒ (บ้านลุงจริง) หมู่ที่ ๗ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงขนม (บ้านบอย) หมู่ที่ ๗ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพินิจปัญญาคุณ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรง หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1

 

 

 

 

 

ร่างประกาศ  ปีงบประมาณ 2563

 

โครงการ เอกสาร
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพินิจปัญญาคุณ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

1

 

 

 

 

 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 

โครงการ รายละเอียดราคากลาง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพินิจปัญญาคุณ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  1  2
   

 

 

 

 

 ประกาศตรวจรับงานจ้าง  ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศสัญญาจ้าง  ปีงบประมาณ 2564

 

 

เดือน สัญญา
พฤศจิกายน 2563

  สัญญา1/2564.

  

มีนาคม 2564   สัญญา 2/2564
มิถุนายน 2564

  สัญญา 3/2564

  สัญญา 4/2564

กันยายน 2564   สัญญา 5/2564

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

  ปีงบประมาณ 2564

 

 

ไตรมาส ประกาศ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

  

  ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 1

 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)    ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 2
 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)

  ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 3 

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)   ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 4 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

 

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

 

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรง หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวันยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com