คณะผู้บริหาร
 
นายสมบูรณ์ จริตงาม
นายกเทศมนตรีตำบลวันยาว
โทร 092-6595722
นายศุภวัฒน์ บุญลาภ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวันยาว
โทร 081-3651605
พ.จ.ต.เมธา พรตเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวันยาว
โทร 081-3774279
นายโชตการ อุดมญาติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร062-5617491
เรือตรีวิสัย พิณธารทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 089-2505960
 
ข้าราชการประจำ
 
 
นางสาวกนกวรรณ บุญยาสัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวันยาว
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972