สำนักปลัด
 
นางสาวกนกวรรณ บุญยาสัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวันยาว
นางภรณ์ยณัฏฐ์ ภูมิเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจำเริญ ชาวแกลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววรัญญา ตันอุตม์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววัชรินทร์ ใบบุญชูช่วย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวดารุณี เฉลิมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุรินทร์ สนิทเธอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เรือโทหญิง พิชชาพร สระงาม
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภาวิณี บัณฑิชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุวรรณี ธรรมลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมานพ แก้วเกตุ
ช่วยงานป้องกัน
นางวิภา มิ่งมีชัย
คนงาน
นายดุษฎี โคตรรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
นายสันติ สะกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายชานนท์ จอมทองเจริญ
คนงานประจำรถขยะ
นายปัญญา ศรีหาจักร
คนงานประจำรถขยะ
นายอำพัน ปุ่มเกวียน
คนงานประจำรถขยะ
นายธันวา น้อยถนอม
ช่วยงานป้องกัน
นายพงศ์ธร น้อยถนอม
พนักงานดับเพลิง
นายธนพล ภู่เพชร
พนักงานดับเพลิง
นายทวีศักดิ์ บุญมี
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
นายเอกชัย ทองแจ่ม
ช่วยงานป้องกัน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972