กองคลัง
 
นางจริยา สว่างไสว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางละมัย เบ็ญจกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววันพร สานะเน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนัชชา ปัญญาสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธีรนันท์ ฉากเขียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรัญญา ญาติวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรัชดาพร สิ้นเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอธิวัฒน์ ปรีชาซาญ
คนงาน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972